திருக்குறள் - வெகுளாமை - கோபத்தை கட்டு படுத்துவது எப்படி ? | Thirukkural - How to control Anger?

உயர் வாழ்க்கைக்கு திருக்குறள் கற்போம் - அதிகாரம் வெகுளாமை - குறள்கள் 301 - 310 Learn Thirrukural for Extraordinary Life - Adhigaram Vegulamai

Posted on Fri, Dec 25, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

இந்த காணொளியில் உள்ள தகவல்கள்

கோபப் படுவதனால் என்ன தீமை வரும் ? கோபத்தை அடக்க என்ன செய்யலாம் ? கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினால் என்ன நன்மை வரும் ?

அறத்துப்பால் - வெகுளாமை | Arathupal - Vegulamai

குறள் : 301

செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கினென் காவாக்கா லென்		

Sellitaththuk Kaappaan Sinangaappaan Allitaththuk
Kaakkinen Kaavaakkaal En? 		

குறள் : 302

செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்லதனின் தீய பிற		

Sellaa Itaththuch Chinandheedhu Sellitaththum
Iladhanin Theeya Pira 		

குறள் : 303

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டுந் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும்		

Maraththal Vekuliyai Yaarmaattum Theeya
Piraththal Adhanaan Varum 		

குறள் : 304

நகையும் உவகையுங் கொல்லுஞ் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற		

Nakaiyum Uvakaiyum Kollum Sinaththin
Pakaiyum Ulavo Pira 		

குறள் : 305

தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்		

Thannaiththaan Kaakkin Sinangaakka Kaavaakkaal
Thannaiye Kollunj Chinam 		

குறள் : 306

சினமென்னுஞ் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும்		

Sinamennum Serndhaaraik Kolli Inamennum
Emap Punaiyaich Chutum 		

குறள் : 307

சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று		

Sinaththaip Porulendru Kontavan Ketu
Nilaththaraindhaan Kaipizhaiyaa Thatru 		

குறள் : 308

இணரெரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று		

Inareri Thoivanna Innaa Seyinum
Punarin Vekulaamai Nandru 		

குறள் : 309

உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி யெனின்		

Ulliya Thellaam Utaneydhum Ullaththaal
Ullaan Vekuli Enin 		

குறள் : 310

இறந்தார் இறந்தா ரனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை		

Irandhaar Irandhaar Anaiyar Sinaththaith
Thurandhaar Thurandhaar Thunai