வாய்மை - உண்மை பேசுபவர்கள் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள்? | Thirukkural for Extraordinary Life

உயர் வாழ்க்கைக்கு திருக்குறள் கற்போம் - அதிகாரம் வாய்மை - குறள்கள் 291 - 300 Learn Thirrukural for Extraordinary Life - Adhigaram Vaaimai

Posted on Mon, Nov 23, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

இந்த காணொளியில் உள்ள தகவல்கள்

வாய்மை என்றால் என்ன? மனதை தூய்மையாக வைத்து கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்? உண்மை பேசினால் என்ன நன்மை வரும் ?

அறத்துப்பால் - வாய்மை | Arathupal - Vaaimai

குறள் : 291

வாய்மை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றந்
தீமை யிலாத சொலல்		

Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Theemai Ilaadha Solal 		

குறள் : 292

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்		

Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha
Nanmai Payakkum Enin 		

குறள் : 293

தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்		

Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin
Thannenje Thannaich Chutum 		

குறள் : 294

உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்		

Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar
Ullaththu Lellaam Ulan 		

குறள் : 295

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை		

Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu
Thaananjey Vaarin Thalai 		

குறள் : 296

பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்		

Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai
Ellaa Aramun Tharum 		

குறள் : 297

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று		

Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira
Seyyaamai Seyyaamai Nandru 		

குறள் : 298

புறந்தூய்மை நீரா னமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்		

Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai
Vaaimaiyaal Kaanap Patum 		

குறள் : 299

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு		

Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup
Poiyaa Vilakke Vilakku 		

குறள் : 300

யாமெய்யாக் கண்டவற்று ளில்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற		

Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum
Vaaimaiyin Nalla Pira