புகழ் - ஏன் புகழுடன் வாழ வேண்டும்? | Why should we live with fame?

உயர் வாழ்க்கைக்கு திருக்குறள் கற்போம் - அதிகாரம் புகழ் - குறள்கள் 231 - 240 | Learn Thirukkural for Extraordinary Life - Adhigaram Pugal

Posted on Thu, Nov 19, 2020 thirukkural adhigaram arathupal

இந்த காணொளியில் உள்ள தகவல்கள்

நாம் ஏன் புகழுடன் வாழ வேண்டும் ? புகழுடன் வாழ்வதால் என்ன சிறப்பு ? புகழ் அடைய நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் ?

அறத்துப்பால் - புகழ் | Arathupal - Pugal

குறள் : 231

ஈத லிசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல
தூதிய மில்லை உயிர்க்கு		

Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu
Oodhiyam Illai Uyirkku 		

குறள் : 232

உரைப்பா ருரைப்பவை யெல்லாம் இரப்பார்க்கொன்
றீவார்மேல் நிற்கும் புகழ்		

Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru
Eevaarmel Nirkum Pukazh 		

குறள் : 233

ஒன்றா உலகத் துயர்ந்த புகழல்லாற்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில்		

Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal
Pondraadhu Nirpadhon Ril 		

குறள் : 234

நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தே ளுலகு		

Nilavarai Neelpukazh Aatrin Pulavaraip
Potraadhu Puththel Ulaku 		

குறள் : 235

நத்தம்போல் கேடும் உளதாகுஞ் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது		

Naththampol Ketum Uladhaakum Saakkaatum
Viththakark Kallaal Aridhu 		

குறள் : 236

தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று		

Thondrin Pukazhotu Thondruka Aqdhilaar
Thondralin Thondraamai Nandru 		

குறள் : 237

புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவ தெவன்		

Pukazhpata Vaazhaadhaar Thannovaar Thammai
Ikazhvaarai Novadhu Evan? 		

குறள் : 238

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறாஅ விடின்		

Vasaiyenpa Vaiyaththaark Kellaam Isaiyennum
Echcham Peraaa Vitin 		

குறள் : 239

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்		

Vasaiyilaa Vanpayan Kundrum Isaiyilaa
Yaakkai Poruththa Nilam 		

குறள் : 240

வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்		

Vasaiyozhiya Vaazhvaare Vaazhvaar Isaiyozhiya
Vaazhvaare Vaazhaa Thavar