திருக்குறள் - இன்னா செய்யாமை - ஏன் நாம் தீமை செய்ய கூடாது ? | Inna Seiyaamai - Why we should not do Evil?

உயர் வாழ்க்கைக்கு திருக்குறள் கற்போம் - அதிகாரம் இன்னா செய்யாமை - குறள்கள் 311 - 320 Learn Thirrukural for Extraordinary Life - Inna Seiyaamai

Posted on Thu, Jan 28, 2021 thirukkural arathupal adhigaram

இந்த காணொளியில் உள்ள தகவல்கள்

ஏன் நாம் அடுத்தவர்களுக்கு தீமை செய்ய கூடாது ? அடுத்தவர்களுக்கு தீமை செய்பவருக்கு என்ன நடக்கும் ? நமக்கு தீமை செய்பவர்களை நாம் எப்படி தண்டிப்பது ?

அறத்துப்பால் - இன்னா செய்யாமை | Arathupal - Inna Seiyaamai

குறள் : 311

சிறப்பீனுஞ் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்		

Sirappeenum Selvam Perinum Pirarkku Innaa
Seyyaamai Maasatraar Kol 		

குறள் : 312

கறுத்தின்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்		

Karuththuinnaa Seydhavak Kannum Maruththinnaa
Seyyaamai Maasatraar Kol 		

குறள் : 313

செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்		

Seyyaamal Setraarkkum Innaadha Seydhapin
Uyyaa Vizhuman Tharum 		

குறள் : 314

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்		

Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana
Nannayanj Cheydhu Vital 		

குறள் : 315

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போற் போற்றாக் கடை		

Arivinaan Aakuva Thunto Piridhinnoi
Thannoipol Potraak Katai 		

குறள் : 316

இன்னா எனத்தா னுணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கட் செயல்		

Innaa Enaththaan Unarndhavai Thunnaamai
Ventum Pirankan Seyal 		

குறள் : 317

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை		

Enaiththaanum Egngnaandrum Yaarkkum Manaththaanaam
Maanaasey Yaamai Thalai 		

குறள் : 318

தன்னுயிர்க் கின்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க் கின்னா செயல்		

Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo
Mannuyirkku Innaa Seyal 		

குறள் : 319

பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்		

Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa
Pirpakal Thaame Varum 		

குறள் : 320

நோயெல்லா நோய்செய்தார் மேலவா நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்		

Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar
Noyinmai Ventu Pavar